Ζήτηση Προσφορών  για υπηρεσίες Γραμματειακή Υποστήριξης

Ο Δήμος Κερύνειας ζητά προσφορές για  την αγορά υπηρεσιών συνεργάτη για παροχή γραμματειακής υποστήριξης ή /και άλλων συναφών εργασιών για περίοδο έξι (6) μηνών.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

Το άτομο που θα επιλεγεί θα είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία των γραμματειακών υπηρεσιών του Δήμου, στους τομείς που θα του ανατεθούν, θα πρέπει να διακρίνεται από υψηλό επίπεδο υπευθυνότητας και ευθυκρισίας, να διαθέτει καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, να μπορεί να εργάζεται με πρωτοβουλία και αποτελεσματικότητα εντός καθορισμένων προθεσμιών και γενικά να εκτελεί οποιεσδήποτε τυχόν πρόσθετες εργασίες του ανατεθούν.

 

Διάρκεια Εκτέλεσης

Η διάρκεια εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα (6) μήνες.

 

1.Καθήκοντα και ευθύνες:

1.1 Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα.

1.2 Δακτυλογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.

1.3 Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή / και βιβλιοθήκης, μητρώου περιουσιακών στοιχείων καθώς και διάφορων άλλων μητρώων.

1.4 Βοηθά ή και διεκπεραιώνει τη σχετική με τα καθήκοντα του αλληλογραφία.

1.5 Βοηθά ή / και αναλαμβάνει την τη διοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου.

1.6 Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

1.7 Εκτελεί εργασίες και εφαρμόζει διαδικασίες σχετικά με την τήρηση των μητρώων.

1.8 Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.

1.9 Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας Δημοτικής Γραμματέως.

1.10 Βοηθά στην τήρηση ή και τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων των Δημοτικών Επιτροπών και άλλων συσκέψεων και βοηθά στη διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται.

1.11  Επικοινωνία με  το κοινό και η λήψη ή η παροχή πληροφοριών προς το κοινό.

1.12 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

 

2.Τα απαιτούμενα προσόντα για την παρούσα Σύμβαση είναι:

2.1 Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής.

2.2 Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

2.3 Καλή γνώση της  Αγγλικής γλώσσας

2.4 Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, συγκεκριμένη γνώση της Microsoft και βασικών διαδικτυακών εργαλείων και κοινωνικών  δικτύων.

3.6 Βεβαίωση εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση, με παρόμοιας φύσης καθήκοντα.

 

Το ωράριο εργασίας θα είναι από τις 8:00π.μ.-3:00μ.μ. καθημερινά. Δεν αποκλείεται το άτομο να καλείται κατά καιρούς  να εργαστεί υπερωριακά, ανάλογα με τις υποχρεώσεις και τα λοιπά καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

 

Απαιτούμενα Έγγραφα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
Συστατική Επιστολή
Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής
Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το Παράρτημα 1 με τίτλο, «Προσφορά για παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης στον Δήμο Κερύνειας»,  το οποίο θα υποβάλλεται μαζί με τα πιο πάνω απαιτούμενα έγγραφα.

Η προσφορά μαζί με αντίγραφα αποδεικτικών όλων των προσόντων που θα συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα, θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 12 Σεπτέμβριου 2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, και θα πρέπει να υποβληθούν κλειστές στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Κερύνειας, στη διεύθυνση Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 8, 1102 Λευκωσία . Έξω από τον φάκελο να αναγράφεται «Προσφορά για παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης στον Δήμο Κερύνειας». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22818040, ηλ. διεύθυνση [email protected]

Δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα θεωρούνται εκπρόθεσμες προσφορές που υποβλήθηκαν στο κιβώτιο προσφορών μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια πιθανόν να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

 

Προσφορά για παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης στο Δήμο Κερύνειας

 

 

Στοιχεία αιτητή/τριας:

 

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………..……………………………………………………………

 

Ηλ. Διεύθυνση:……………………………..……………………………………………………………………………………….…

 

Κινητό τηλέφωνο:………………………………..……………………………………………………………………………………

 

Προσφορά ανά ώρα:…………………………………………………………..…………………………………………………….

 

 

 

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα:

 

  1. …………………………………………………………………………………………………………………………..…………

 

  1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Σημειώσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………