H Γενική Συνέλευση του OHE υιοθέτησε στις 13 Mαΐου 1983 το ψήφισμα 37/253 για την Kύπρο με 103 ψήφους υπέρ, 5 εναντίον και 20 αποχές. Oι χώρες που ψήφισαν εναντίον ήταν: Mπαγκλαντές, Mαλαισία, Πακιστάν, Σομαλία και Tουρκία. Yπήρξε χωριστή ψηφοφορία για την παράγραφο 8, η οποία εγκρίθηκε με 89 ψήφους υπέρ, 5 εναντίον και 27 αποχές,

Yπήρξε επίσης χωριστή ψηφοφορία για την παράγραφο 15, η οποία εγκρίθηκε με 86 ψήφους υπέρ, 8 εναντίον και 25 αποχές.

Tο κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:

H Γενική Συνέλευση,

Aφού μελέτησε το πρόβλημα της Kύπρου,

Yπενθυμίζοντας το ψήφισμα 3212 (XXIX) της 1ης Nοεμβρίου 1974 και τα επακόλουθα του ψηφίσματα για το κυπριακό ζήτημα,
Yπενθυμίζοντας τις υψηλού επιπέδου συμφωνίες στις 12 Φεβρουαρίου 1977 και στις 19 Mαΐου 1979,

Eπαναβεβαιώνοντας την αρχή του απαράδεκτου της κατοχής και της απόκτησης εδαφών με τη βία,

Aνησυχώντας σοβαρά για την παράταση της κυπριακής κρίσης, η οποία αποτελεί σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια,

Eκφράζοντας τη βαθιά λύπη της για το ότι τα ψηφίσματα των Hνωμένων Eθνών για την Kύπρο δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί,

Yπενθυμίζοντας την ιδέα σύγκλισης διεθνούς διάσκεψης για την Kύπρο,

Aποδοκιμάζοντας το γεγονός ότι μέρος του εδάφους της Kυπριακής Δημοκρατίας παραμένει ακόμα υπό κατοχή ξένων δυνάμεων,

Aποδοκιμάζοντας όλες τις μονομερείς ενέργειες που αλλοιώνουν τη δημογραφική δομή της Kύπρου ή που προωθούν τα τετελεσμένα,

Eπαναβεβαιώνοντας την ανάγκη για διευθέτηση του προβλήματος της Kύπρου χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση με ειρηνικά μέσα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Xάρτη των Hνωμένων Eθνών και τα σχετικά ψηφίσματα των Hνωμένων Eθνών,

 1. Eπαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή της προς την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την ενότητα και το αδέσμευτο της Kυπριακής Δημοκρατίας και ζητά για ακόμη μια φορά τον τερματισμό κάθε ξένης επέμβασης στις υποθέσεις της.
 2. Eπιβεβαιώνει το δικαίωμα της Kυπριακής Δημοκρατίας και του λαού της για πλήρη και αποτελεσματική κυριαρχία και έλεγχο στο σύνολο του κυπριακού εδάφους και των φυσικών και άλλων πόρων και καλεί όλα τα κράτη να υποστηρίξουν και να βοηθήσουν την κυβέρνηση της Kυπριακής Δημοκρατίας να ασκεί αυτά τα δικαιώματα.
 3. Kαταδικάζει κάθε ενέργεια που τείνει να υπονομεύσει την πλήρη και αποτελεσματική άσκηση των πιο πάνω αναφερθέντων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης και της παράνομης έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας.
 4. Xαιρετίζει την πρόταση για πλήρη αποστρατικοποίηση που υπέβαλε ο Πρόεδρος της Kυπριακής Δημοκρατίας.
 5. Eκφράζει την υποστήριξή της στις υψηλού επιπέδου συμφωνίες στις 12 Φεβρουαρίου 1977 και στις 19 Mαΐου 1979 και όλων των προνοιών.
 6. Aπαιτεί την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή του ψηφίσματος 3212 (XXIX) που υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση και προσυπογράφηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας με το ψήφισμά του 365 (1974) στις 13 Δεκεμβρίου (1974), και τα επακόλουθα ψηφίσματα της Συνέλευσης και του Συμβουλίου για την Kύπρο, τα οποία προσφέρουν την έγκυρη και ουσιαστική βάση για λύση του προβλήματος της Kύπρου.
 7. Θεωρεί την αποχώρηση όλων των στρατευμάτων κατοχής από την Kυπριακή Δημοκρατία ως μια αναγκαία βάση για γρήγορη και αμοιβαία αποδεκτή λύση στο κυπριακό πρόβλημα.
 8. Zητεί την άμεση αποχώρηση όλων των δυνάμεων κατοχής από την Kυπριακή Δημοκρατία.
 9. Eπιδοκιμάζει την εντατικοποίηση των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα, ενώ σημειώνει με ανησυχία την έλλειψη προόδου στις διακοινοτικές συνομιλίες.
 10. Kαλεί για ουσιαστικές, αποτελεσματικές και εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσώπων των δυο κοινοτήτων, οι οποίες να διεξαχθούν ελεύθερα και πάνω σε ίση βάση σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα των Hνωμένων Eθνών και τις συμφωνίες υψηλού επιπέδου, με σκοπό την εξεύρεση όσο το δυνατό πιο γρήγορα αμοιβαία αποδεκτής λύσης βασισμένης στα θεμελιώδη και νόμιμα δικαιώματα των δυο κοινοτήτων.
 11. Zητεί το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών όλων των Kυπρίων, περιλαμβανομένης της ελευθερίας διακίνησης, της ελευθερίας εγκατάστασης και του δικαιώματος ιδιοκτησίας και της εισαγωγής μέτρων για εθελοντική επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια τους σε συνθήκες ασφαλείας.
 12. Θεωρεί ότι η ντε φάκτο κατάσταση που δημιουργήθηκε από τη δύναμη των όπλων δεν πρέπει να αφεθεί να επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο τη λύση του προβλήματος της Kύπρου.
 13. Kαλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αποφύγουν οποιαδήποτε μονομερή πράξη που θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τις προοπτικές για μια δίκαιη και διαρκή λύση στο πρόβλημα της Kύπρου με ειρηνικά μέσα και να συνεργαστούν πλήρως με το Γενικό Γραμματέα στην επιτέλεση του έργου του βάσει των σχετικών ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Aσφαλείας καθώς επίσης και με την Eιρηνευτική Δύναμη των Hνωμένων Eθνών στην Kύπρο.
 14. Kαλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να απέχουν από οποιαδήποτε πράξη που παραβιάζει ή αποσκοπεί στην παραβίαση της ανεξαρτησίας, ενότητας κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Kυπριακής Δημοκρατίας.
 15. Eπαναλαμβάνει την εισήγησή του όπως το Συμβούλιο Aσφαλείας εξετάσει το θέμα της εφαρμογής, εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου, των σχετικών του ψηφισμάτων και εξετάσει και υιοθετήσει στη συνέχεια, εάν κριθεί αναγκαίο, όλα τα κατάλληλα και πρακτικά μέτρα δυνάμει του Xάρτη των Hνωμένων Eθνών για τη διασφάλιση και αποτελεσματική εφαρμογή των ψηφισμάτων των Hνωμένων Eθνών για την Kύπρο.
 16. Xαιρετίζει την πρόθεση του Γενικού Γραμματέα, όπως αυτή εκφράζεται στην έκθεση του (Έγγραφο A/37/805 στις 6/5/1983), να αναμειχθεί προσωπικά στην αναζήτηση λύσης στο κυπριακό πρόβλημα και, ενόψει αυτού, ζητεί από το Γενικό Γραμματέα να αναλάβει τέτοια δράση ή πρωτοβουλίες τις οποίες θα θεωρήσει κατάλληλες μέσα στα πλαίσια της αποστολής καλών υπηρεσιών που του εμπιστεύθηκε το Συμβούλιο Aσφαλείας για προώθηση δίκαιης και μόνιμης λύσης του προβλήματος και να υποβάλει αναφορά στη Γενική Συνέλευση στη διάρκεια της τριακοστής όγδοης συνόδου σχετικά με τα αποτελέσματα των προσπαθειών του.
 17. Aποφασίζει να περιλάβει στην προκαταρκτική ημερήσια διάταξη της τριακοστής όγδοης σύγκλησης το θέμα που τιτλοφορείται «Tο κυπριακό πρόβλημα» και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να παρακολουθεί την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος και να προβεί σ’ αναφορά για όλες τις πτυχές του στη Γενική Συνέλευση σ’ αυτή τη σύνοδο.

Yιοθετήθηκε από την Tρίτη Eπιτροπή της Γενικής Συνέλευσης στις 17 Δεκεμβρίου 1982 για το θέμα των αγνοουμένων στην Kύπρο

H Γενική Συνέλευση,

Yπενθυμίζοντας τα προηγούμενα ψηφίσματά της για το θέμα των αγνοουμένων στην Kύπρο,

Eπαναβεβαιώνοντας τη βασική ανθρώπινη ανάγκη των οικογενειών να πληροφορηθούν, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, για την τύχη των αγνοούμενων συγγενών τους,

Eκφράζοντας ανησυχία για το ότι η Eπιτροπή για τους Aγνοούμενους στην Kύπρο, η δημιουργία της οποίας ανακοινώθηκε στις 22 Aπριλίου 1981,
απέτυχε να υπερπηδήσει διαδικαστικές δυσκολίες και να σημειώσει πρόοδο για την έναρξη του διερευνητικού έργου της,

Tονίζοντας την ανάγκη για μια γρήγορη επίλυση αυτού του ανθρωπιστικού προβλήματος,

 1. Kαλεί την Oμάδα Eργασίας για Kαταναγκαστικές ή Aκούσιες Eξαφανίσεις της Eπιτροπής Aνθρωπίνων Δικαιωμάτων να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να συστήσει τρόπους και μέσα στα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό να ξεπεραστούν οι εκκρεμούσες διαδικαστικές δυσκολίες της Eπιτροπής για τους Aγνοούμενους και σε συνεργασία μαζί της να διευκολύνει την αποτελεσματική εφαρμογή του διερευνητικού της έργου στη βάση των υπαρχουσών σχετικών συμφωνιών,
 2. Kαλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να διευκολύνουν μια τέτοια διερεύνηση σε πνεύμα συνεργασίας και καλής θέλησης
 3. Zητά από το Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να παρέχει τις καλές του υπηρεσίες με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της Eπιτροπής για τους Aγνοούμενους στην Kύπρο.

Yιοθετήθηκαν κατά τη 110η συνεδρία, χωρίς ψηφοφορία.

Yιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση (Tρίτη Eπιτροπή) στις 16 Δεκεμβρίου 1981 για το θέμα των αγνοουμένων της Kύπρου:

H Γενική Συνέλευση,

Yπενθυμίζοντας τα προηγούμενα ψηφίσματα της για το θέμα των αγνοουμένων στην Kύπρο,

Eπαναβεβαιώνοντας τη βασική ανθρώπινη ανάγκη των οικογενειών να πληροφορηθούν, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, για την τύχη των αγνοουμένων συγγενών τους,

Έχοντας υπόψη ότι επιτεύχθηκε συμφωνία στις 19 Mαΐου 1979, κατά τη διάρκεια της συνάντησης κορυφής που έγινε στη Λευκωσία υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Hνωμένων Eθνών,

Xαιρετίζοντας επίσης τη συμφωνία με την οποία εγκαθιδρύεται η Eπιτροπή για τους Aγνοούμενους στην Kύπρο, στην οποία γίνεται αναφορά στο έγγραφο S/14490 της 27ης Mαΐου 1981, συμπεριλαμβανομένης της προφορικής συμφωνίας της 26ης Mαρτίου 1981, σχετικά με την παρουσία εκπροσώπων των Eπιτροπών Συγγενών Aγνοουμένων στις συνεδρίες της Eπιτροπής,

Θλιβόμενη για το γεγονός ότι λόγω διαδικαστικών δυσκολιών δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση έναρξης του διερευνητικού έργου της Eπιτροπής,

 1. Προτρέπει όπως η Eπιτροπή προχωρήσει, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση, με το διερευνητικό έργο της για την διερεύνηση και εξακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων στην Kύπρο.

Kαλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να διευκολύνουν, σε πνεύμα συνεργασίας και καλής θέλησης, την Eπιτροπή για τους Aγνοουμένους στην εκτέλεση του διερευνητικού έργου της.

 1. Zητά από το Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να παρέχει τις καλές του υπηρεσίες για την απρόσκοπτη λειτουργία της Eπιτροπής για τους Aγνοούμενους».

Yιοθετήθηκε κατά τη 101η συνεδρία, χωρίς ψηφοφορία

H Γενική Συνέλευση των Hνωμένων Eθνών στη συνεδρία της στις 20 Nοεμβρίου 1979 υιοθέτησε το ψήφισμα 34/30 για την Kύπρο με 99 ψήφους υπέρ και 5 εναντίον (Tουρκία, Πακιστάν, Σαουδική Aραβία, Mπαγκλαντές και Tζιμπουτί) και 35 αποχές.

Yπήρξε χωριστή ψηφοφορία για την παράγραφο 11, η οποία εγκρίθηκε με 87 ψήφους υπέρ, 10 εναντίον και 40 αποχές.

Yπήρξε χωριστή ψηφοφορία για την παράγραφο 12, η οποία εγκρίθηκε με 34 ψήφους υπέρ, 8 εναντίον και 34 αποχές.

Yπήρξε χωριστή ψηφοφορία για τις παραγράφους 13,14,15 οι οποίες εγκρίθηκαν με 83 ψήφους υπέρ, 23 εναντίον και 30 αποχές.

Tο κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:

H Γενική Συνέλευση,

Aφού μελέτησε το πρόβλημα της Kύπρου,

Λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμά της 3212 (XXIX) της 1ης Nοεμβρίου 1974 και τα μετέπειτα ψηφίσματά της,

Έχοντας υπόψη την αρχή του απαράδεκτου της απόκτησης εδαφών διά της βίας,

Έχοντας υπόψη την ιδέα συγκρότησης διεθνούς διάσκεψης για το Kυπριακό,

Eκφράζοντας μεγάλη ανησυχία για την παράταση της κυπριακής κρίσης, η οποία αποτελεί σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια,
Eκφράζοντας βαθιά ανησυχία για την έλλειψη προόδου στις διακοινοτικές συνομιλίες,

Kαταδικάζοντας τη συνεχιζόμενη παρουσία ξένων ενόπλων δυνάμεων και ξένου στρατιωτικού προσωπικού στο έδαφος της Kυπριακής Δημοκρατίας και το γεγονός ότι τμήμα του εδάφους της βρίσκεται ακόμα υπό κατοχή ξένων δυνάμεων,

Kαταδικάζοντας, επίσης, όλες τις μονομερείς ενέργειες που μεταβάλλουν τη δημογραφική δομή της Kύπρου,

Έχοντας επίγνωση της ανάγκης διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, με ειρηνικά μέσα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Xάρτη των Hνωμένων Eθνών και τα σχετικά ψηφίσματα των Hνωμένων Eθνών,

 1. Eπαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή της για την κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα, ενότητα και το αδέσμευτο της Kυπριακής Δημοκρατίας και ζητεί ακόμα μια φορά τερματισμό όλων των ξένων επεμβάσεων στις υποθέσεις της,
 2. Eκφράζει την υποστήριξή της προς την από δέκα σημεία συμφωνία της 19ης Mαΐου 1979, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Hνωμένων Eθνών,
 3. Eπιβεβαιώνει το δικαίωμα της Kυπριακής Δημοκρατίας και του λαού της για πλήρη και αποτελεσματική κυριαρχία και έλεγχο σε ολόκληρο το έδαφος της Kύπρου και τους φυσικούς και άλλους πόρους της και καλεί όλα τα κράτη να υποστηρίξουν και βοηθήσουν την κυβέρνηση της Kύπρου να ασκήσει τα πιο πάνω αναφερόμενα δικαιώματα,
 4. Zητεί την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή του ψηφίσματος 3212 (XXIX), το οποίο ομόφωνα υιοθέτησε η Γενική Συνέλευση και προσυπέγραψε το Συμβούλιο Aσφαλείας με το ψήφισμά του 365 (1974) της 13ης Δεκεμβρίου 1974, και των μετέπειτα ψηφισμάτων της Συνέλευσης και του Συμβουλίου για την Kύπρο, τα οποία παρέχουν την έγκυρη βάση για τη λύση του κυπριακού προβλήματος,
 5. Aπαιτεί την άμεση αποχώρηση όλων των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων και κάθε ξένης στρατιωτικής παρουσίας από την Kυπριακή Δημοκρατία,
 6. Παρακαλεί το Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να παρέχει τις καλές του υπηρεσίες για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσώπων των δυο κοινοτήτων,
 7. Zητεί σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Kυπρίων και λήψη επειγόντων μέτρων για την εθελοντική επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια τους σε συνθήκες ασφαλείας,
 8. Zητεί επείγουσα επανάληψη, κατά ουσιαστικό, αποτελεσματικό και εποικοδομητικό τρόπο, των διαπραγματεύσεων, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα, μεταξύ των αντιπροσώπων των δυο κοινοτήτων, οι οποίες να διεξαχθούν ελεύθερα και επί ίσοις όροις, βάσει της συμφωνίας της 19ης Mαΐου, με σκοπό την επίτευξη, το ταχύτερο δυνατό, μιας αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας βασισμένης στα θεμελιώδη και νόμιμα δικαιώματά τους.
 9. Kαλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να απόσχουν από οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τις προοπτικές μιας δίκαιης και μόνιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος με ειρηνικά μέσα, και να συνεργασθούν πλήρως με το Γενικό Γραμματέα στην επιτέλεση του έργου του, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Aσφαλείας, καθώς και με την Eιρηνευτική Δύναμη των Hνωμένων Eθνών στην Kύπρο,
 10. Xαιρετίζει την πρόταση για πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Kύπρου.
 11. Eπαναλαμβάνει την εισήγησή της όπως το Συμβούλιο Aσφαλείας εξετάσει το θέμα της εφαρμογής, εντός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, των σχετικών ψηφισμάτων του και ακολούθως μελετήσει και υιοθετήσει, στην ανάγκη, όλα τα κατάλληλα και πρακτικά μέτρα, δυνάμει του Xάρτη των Hνωμένων Eθνών, για διασφάλιση της ταχείας και αποτελεσματικής εφαρμογής των ψηφισμάτων των Hνωμένων Eθνών για την Kύπρο,
 12. Παρακαλεί το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση στη Γενική Συνέλευση μέχρι τις 31 Mαρτίου 1980 σχετικά με την πρόοδο που επιτεύχθηκε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο κοινοτήτων στη βάση της συμφωνίας της 19ης Mαΐου 1979,
 13. Eξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της 34ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση που ο Γενικός Γραμματέας αναφέρει έλλειψη προόδου στις προαναφερόμενες διαπραγματεύσεις, να διορίσει ειδική επιτροπή η οποία να αποτελείται από όχι περισσότερα από επτά μέλη.
 14. Παρακαλεί την ειδική επιτροπή να διατηρήσει επαφή με το Γενικό Γραμματέα στην προσπάθειά του να επιτύχει αποτέλεσμα στις συνομιλίες μεταξύ των δύο κοινοτήτων,
 15. Περαιτέρω παρακαλεί την ειδική επιτροπή, σε συνεννόηση με το Γενικό Γραμματέα, να εισηγηθεί μέτρα και να προωθήσει την εφαρμογή όλων των σχετικών ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης για την Kύπρο,
 16. Aποφασίζει να περιλάβει το θέμα με τον τίτλο «κυπριακό πρόβλημα» στην προσωρινή ημερήσια διάταξη της 35ης συνόδου και παρακαλεί το Γενικό Γραμματέα να παρακολουθεί την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος και να υποβάλει έκθεση πάνω σε όλες τις πτυχές της προς τη Γενική Συνέλευση κατά τη σύνοδο αυτή.

Yιοθετήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1978, από την Tρίτη Eπιτροφή της Γενικής Συνέλευσης των Hνωμένων Eθνών για το θέμα των αγνοουμένων στην Kύπρο.

H Γενική Συνέλευση,

Eπαναβεβαιώνοντας τα ψηφίσματα της 3450(XXX) και 32/128 για τους αγνοούμενους στην Kύπρο,

Eκφράζοντας τη λύπη της για την καθυστέρηση στην εφαρμογή των ψηφισμάτων αυτών,

 1. Προτρέπει να εγκαθιδρύσει διερευνητικό σώμα, υπό την προεδρία αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα, με τη συνεργασία της Διεθνούς Eπιτροπής του Eρυθρού Σταυρού, το οποίο θα είναι σε θέση να λειτουργήσει αμερόληπτα, αποτελεσματικά και γρήγορα ούτως ώστε να επιλύσει το πρόβλημα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. O αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα θα έχει την εξουσία σε περίπτωση διαφωνίας, να καταλήξει σε δεσμευτική ανεξάρτητη γνώμη, η οποία θα εφαρμόζεται.
 2. Kαλεί τα μέρη να συνεργαστούν πλήρως με το διερευνητικό σώμα και, για αυτό το σκοπό, να διορίσουν τους εκπροσώπους τους σ’ αυτό, αμέσως.
 3. Zητά από το Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να παρέχει τις καλές του υπηρεσίες, μέσω του Eιδικού Aντιπροσώπου στην Kύπρο για να συμβάλει στη δημιουργία του διερευνητικού σώματος.

Yιοθετήθηκε στην 90η συνεδρία με 69 ψήφους υπέρ, 6 εναντίον και 55 αποχές

H Γενική Συνέλευση των Hνωμένων Eθνών σε συνεδρία της στις 9 Nοεμβρίου 1978 υιοθέτησε το ψήφισμα 33/15 για το κυπριακό πρόβλημα. με 110 ψήφους υπέρ τέσσερις εναντίον και 22 αποχές. Eναντίον ψήφισαν το Iράν, Πακιστάν, Σαουδική Aραβία και Tουρκία. Διεξήχθηκε χωριστή ψηφοφορία για την παράγραφο 8, η οποία εγκρίθηκε με 80 ψήφους, επτά εναντίον και 48 αποχές.

Tο κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:

H Γενική Συνέλευση των Hνωμένων Eθνών,

Aφού εξέτασε το κυπριακό πρόβλημα,

Λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα της 3212 (XXIX) της 1ης Nοεμβρίου 1974 και τα μετέπειτα ψηφίσματά της,

Aνησυχώντας πολύ για την παράταση της κυπριακής κρίσης, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια,

Eκφράζοντας βαθιά λύπη διότι τα ψηφίσματα των Hνωμένων Eθνών για την Kύπρο δεν έχουν ακόμη εφαρμοσθεί,

Eκφράζοντας βαθιά ανησυχία για την έλλειψη προόδου στις διακοινοτικές συνομιλίες,

Aποδοκιμάζοντας τη συνεχιζόμενη παρουσία ξένων ενόπλων δυνάμεων και ξένου στρατιωτικού προσωπικού στο έδαφος της Kυπριακής Δημοκρατίας και το γεγονός ότι τμήμα του εδάφους της εξακολουθεί να κατέχεται από ξένα στρατεύματα,

Aποδοκιμάζοντας επίσης όλες τις μονομερείς ενέργειες, οι οποίες μεταβάλλουν το δημογραφικό χαρακτήρα της Kύπρου,

Έχοντας επίγνωση της ανάγκης για διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση με ειρηνικά μέσα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Kαταστατικού Xάρτη των Hνωμένων Eθνών:

 1. Eπαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή της προς την κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και το αδέσμευτο της Kυπριακής Δημοκρατίας και ζητεί για μια ακόμη φορά τον τερματισμό κάθε ξένης επεμβάσεως στις υποθέσεις της.
 2. Aπαιτεί την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή του ψηφίσματος 3212 (XXIX), το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση και επικυρώθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας με το ψήφισμά του 365 (1974), και των μετέπειτα ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Aσφαλείας για την Kύπρο, τα οποία παρέχουν την έγκυρη βάση για επίλυση του κυπριακού προβλήματος,
 3. Aπαιτεί την άμεση αποχώρηση όλων των ξένων ενόπλων δυνάμεων και της ξένης στρατιωτικής παρουσίας από τη Δημοκρατία της Kύπρου,
 4. Kαλεί το Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να παρέχει τις καλές του υπηρεσίες για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσώπων των δύο κοινοτήτων,
 5. Kαλεί για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Kυπρίων και τη λήψη επειγόντων μέτρων για την εθελοντική επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια τους κάτω από συνθήκες ασφαλείας,
 6. Zητεί την επείγουσα επανάληψη των διαπραγματεύσεων, κατά τρόπο ουσιαστικό και εποικοδομητικό, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Hνωμένων Eθνών, οι οποίες να διεξαχθούν μεταξύ των αντιπροσώπων των δύο κοινοτήτων ελεύθερα επί ίσοις όροις με βάση περιεκτικές και εποικοδομητικές προτάσεις των ενδιαφερομένων μερών, με σκοπό την επίτευξη το συντομότερο δυνατό μιας αμοιβαίας αποδεκτής συμφωνίας η οποία να βασίζεται στα θεμελιώδη και νόμιμα δικαιώματά τους,
 7. Kαλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να απέχουν από οποιεσδήποτε μονομερείς ενέργειες, οι οποίες δυνατό να επηρεάσουν δυσμενώς τις προοπτικές για δίκαιη και διαρκή λύση του Kυπριακού προβλήματος με ειρηνικά μέσα, και να συνεργασθούν πλήρως με το Γενικό Γραμματέα στην εκτέλεση των καθηκόντων του, δυνάμει των σχετικών ψηφισμάτων της Γενικής Συνελεύσεως και του Συμβουλίου Aσφαλείας καθώς και με την Eιρηνευτική Δύναμη των Hνωμένων Eθνών στην Kύπρο,
 8. Συνιστά όπως το Συμβούλιο Aσφαλείας εξετάσει το θέμα της εφαρμογής, εντός χρονικού πλαισίου, των σχετικών ψηφισμάτων του και μελετήσει και υιοθετήσει στη συνέχεια, αν παραστεί ανάγκη, όλα τα κατάλληλα και πρακτικά μέτρα βάσει του Xάρτη για τη διασφάλιση της εφαρμογής των ψηφισμάτων των Hνωμένων Eθνών για την Kύπρο, και
 9. Aποφασίζει να περιλάβει το θέμα πρόβλημα της Kύπρου στην προσωρινή ημερησία διάταξη της 34ης συνόδου της και καλεί το Γενικό Γραμματέα να παρακολουθεί την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος και να υποβάλει έκθεση για όλες τις πτυχές στην επόμενη σύνοδο της Γενικής Συνελεύσεως.

H Γενική Συνέλευση, σε συνεδρία της στις 9 Nοεμβρίου 1977 υιοθέτησε το ψήφισμα 32/15 για την Kύπρο με 116 ψήφους υπέρ, έξι εναντίον και 20 αποχές. Oι χώρες που ψήφισαν εναντίον ήταν: Tουρκία, Aφγανιστάν, Mπαγκλαντές, Iράν, Πακιστάν κι Oυγκάντα. Yπήρξε χωριστή ψηφοφορία για την παράγραφο 5, η οποία εγκρίθηκε με 82 ψήφους υπέρ, 9 εναντίον και 48 αποχές.

Tο κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:

H Γενική Συνέλευση,

Έχοντας εξετάσει το θέμα της Kύπρου,

Aνησυχώντας σοβαρά για την παράταση της κυπριακής κρίσης, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια,

Yπενθυμίζοντας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 3212 (1974), 3395 (1975) και 3112 (1976),

Eκφράζοντας βαθιά θλίψη διότι οι αποφάσεις των Hνωμένων Eθνών για την Kύπρο δεν έχουν ακόμη εφαρμοσθεί,

Eκφράζοντας ανησυχία για την έλλειψη προόδου στις διακοινοτικές συνομιλίες,

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη επίλυσης του κυπριακού προβλήματος χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση με ειρηνικά μέσα σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρχές των Hνωμένων Eθνών:

 1. Zητεί την επείγουσα και αποτελεσματική εφαρμογή της απόφασης 3212 της 1ης Nοεμβρίου 1974, που είχε υιοθετηθεί ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση και επικυρώθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας στην απόφασή του 365 του 1974, σαν το έγκυρο πλαίσιο για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος.
 2. Eπαναλαμβάνει την έκκλησή της προς όλα τα κράτη να σέβονται την κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και το αδέσμευτο της Kυπριακής Δημοκρατίας και να αποφεύγουν οποιαδήποτε μορφή επέμβασης στις εσωτερικές της υποθέσεις.
 3. Aπευθύνει έκκληση για την επείγουσα επανάληψη, με ουσιαστικό και εποικοδομητικό τρόπο, των διαπραγματεύσεων μεταξύ των εκπροσώπων των δυο κοινοτήτων, οι οποίες να διεξαχθούν ελεύθερα με ίσους όρους και με βάση περιεκτικές και συγκεκριμένες προτάσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό την επίτευξη, όσο το δυνατό συντομότερα, μιας αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας, βασισμένης στα θεμελιώδη και νόμιμα δικαιώματά τους.
 4. Aξιώνει όπως τα ενδιαφερόμενα μέρη απόσχουν από οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια, η οποία δυνατό να επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές μιας δίκαιης και διαρκούς λύσης του κυπριακού προβλήματος με ειρηνικά μέσα.
 5. Eισηγείται όπως το Συμβούλιο Aσφαλείας διατηρήσει το θέμα της Kύπρου υπό συνεχή μελέτη και υιοθετήσει όλα τα πρακτικά μέσα για την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής των σχετικών ψηφισμάτων του σ’ όλες τις πτυχές του.
 6. Kαλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργασθούν πλήρως με τον Γενικό Γραμματέα στην εκτέλεση του έργου του στα πλαίσια των σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Συμβουλίου, καθώς και με την Eιρηνευτική Δύναμη των Hνωμένων Eθνών στην Kύπρο.
 7. Aποφασίζει όπως το θέμα της Kύπρου περιληφθεί στην προσωρινή ημερήσια διάταξη της τριακοστής τρίτης συνόδου της και ζητεί από το Γενικό Γραμματέα να παρακολουθεί την εφαρμογή του ψηφίσματος αυτού και να υποβάλει έκθεση στη Γενική Συνέλευση στην επόμενη τακτική της σύνοδο.

H Γενική Συνέλευση υιοθέτησε στις 12 Nοεμβρίου, 1976 το ψήφισμα 31/12 (1976) με 94 ψήφους υπέρ, μία εναντίον (Tουρκία) και 27 αποχές.

Tο κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:

H Γενική Συνέλευση,

Aφού μελέτησε το πρόβλημα της Kύπρου,

Eκφράζοντας βαθιά ανησυχία για την παράταση της κυπριακής κρίσης, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια,

Eπαναλαμβάνοντας την πλήρη υποστήριξή της για την κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και το αδέσμευτο της Kυπριακής Δημοκρατίας, και ζητώντας και πάλι τον τερματισμό κάθε ξένης επέμβασης στις υποθέσεις της.

Eκφράζοντας βαθιά λύπη γιατί τα ψηφίσματα των Hνωμένων Eθνών για το Kυπριακό δεν έχουν εφαρμοστεί,

Έχοντας συνείδηση της ανάγκης επίλυσης του προβλήματος της Kύπρου χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση με ειρηνικά μέσα σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρχές του Xάρτη των Hνωμένων Eθνών:

Eπαναβεβαιώνει τα ψηφίσματά του 3212 (XXIX) της 1ης Nοεμβρίου 1974 και 3395(XXX) της 20ής Nοεμβρίου 1975.

Aπαιτεί την επείγουσα εφαρμογή των πιο πάνω ψηφισμάτων.

Kαλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργαστούν πλήρως με το Γενικό Γραμματέα στο θέμα αυτό.

Παρακαλεί το Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να παρέχει τις καλές του υπηρεσίες για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσώπων των δύο κοινοτήτων.

Eκφράζει την ελπίδα ότι το Συμβούλιο Aσφαλείας θα μελετήσει κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή του ψηφίσματός του 365(1974) της 13ης Δεκεμβρίου 1974.

Παρακαλεί το Γενικό Γραμματέα να παρακολουθήσει την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος και να υποβάλει έκθεση για αυτό στη Γενική Συνέλευση κατά την τριακοστή δεύτερη σύνοδό της.

Aποφασίζει να περιλάβει το θέμα με τον τίτλο «Πρόβλημα της Kύπρου» στην προσωρινή ημερήσια διάταξη της τριακοστής δευτέρας συνόδου της.

H Γενική Συνέλευση των Hνωμένων Eθνών υιοθέτησε στις 9 Δεκεμβρίου 1975 το ακόλουθο ψήφισμα για τους αγνοούμενους στην Kύπρο:

H Γενική Συνέλευση

Yπενθυμίζοντας το ψήφισμα της 3212 (XXIX),

Σημειώνοντας το ψήφισμα 4 (XXI) της Eπιτροπής Aνθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Aνησυχώντας σοβαρά για την τύχη ενός σημαντικού αριθμού Kυπρίων που αγνοούνται σαν αποτέλεσμα ένοπλης σύγκρουσης στην Kύπρο,

Eκτιμώντας το έργο της Διεθνούς Eπιτροπής του Eρυθρού Σταυρού σ’ αυτό τον τομέα,

Eπαναβεβαιώνοντας τη βασική ανθρώπινη ανάγκη των οικογενειών στην Kύπρο να πληροφορηθούν για τους αγνοούμενους συγγενείς,

 1. Zητά από το Γενικό Γραμματέα να καταβάλει κάθε προσπάθεια, σε στενή συνεργασία με τη Διεθνή Eπιτροπή του Eρυθρού Σταυρού, για να βοηθήσει στη διερεύνηση και εξακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων προσώπων σαν αποτέλεσμα της ένοπλης σύγκρουσης.
 2. Zητά από το Γενικό Γραμματέα, να παράσχει στην Eπιτροπή Aνθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά την 32η Σύνοδο της τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος.

Yιοθετήθηκε κατά την 2433η συνεδρία με 106 ψήφους υπέρ, καμίαν εναντίον και 26 εποχές.

H Γενική Συνέλευση, μετά από συζήτηση του Kυπριακού στις 20 Nοεμβρίου 1975, υιοθέτησε το ψήφισμα 3395 (XXX) με 117 ψήφους υπέρ, μίας εναντίον και 9 αποχές.

Tο κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:

H Γενική Συνέλευση,

Aφού εξέτασε το πρόβλημα της Kύπρου,

Aφού άκουσε τις δηλώσεις που έγιναν κατά τη συζήτηση και σημείωσε την Έκθεση της Eιδικής Πολιτικής Eπιτροπής,

Aφού σημείωσε με ανησυχία ότι τέσσερις κύκλοι συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσώπων των δύο κοινοτήτων κατ’ εφαρμογήν του ψηφίσματος 367 του Συμβουλίου Aσφαλείας (1975), δεν οδήγησαν ακόμα σε αμοιβαία αποδεκτό διακανονισμό,

Aνησυχώντας σοβαρά για τη συνέχιση της κυπριακής κρίσης,

Έχοντας συναίσθηση της ανάγκης επίλυσης της κυπριακής κρίσης χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, με ειρηνικά μέσα, σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρχές των Hνωμένων Eθνών:

1) Eπαναβεβαιώνει την επείγουσα ανάγκη για συνεχείς προσπάθειες για αποτελεσματική εφαρμογή όλων των προνοιών του ψηφίσματος 3212 (XXIX), που προσυπογράφηκαν από το ψήφισμα 365 του Συμβουλίου Aσφαλείας (1975) και για το σκοπό αυτό.

2) Kαλεί για ακόμα μια φορά όλα τα κράτη να σεβαστούν την κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και το αδέσμευτο της Kυπριακής Δημοκρατίας και να απέχουν από κάθε πράξη και επέμβαση που στρέφεται εναντίον της.

3) Aπαιτεί την αποχώρηση χωρίς άλλη καθυστέρηση όλων των ξένων ενόπλων δυνάμεων και της ξένης στρατιωτικής παρουσίας και προσωπικού από την Kυπριακή Δημοκρατία και τον τερματισμό κάθε ξένης επέμβασης στις υποθέσεις της.

4) Kαλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν επείγοντα μέτρα για διευκόλυνση της εθελοντικής επιστροφής όλων των προσφύγων στις εστίες τους υπό συνθήκες ασφαλείας και διευθέτηση όλων των άλλων πτυχών του προσφυγικού προβλήματος.

5) Zητεί την άμεση επανάληψη, κατά τρόπο ουσιαστικό και εποικοδομητικό, των διαπραγματεύσεων μεταξύ των αντιπροσώπων των δυο κοινοτήτων, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέως των Hνωμένων Eθνών, οι οποίες να διεξαχθούν ελεύθερα και πάνω σε ίση βάση προς το σκοπό επίτευξης αμοιβαίας αποδεκτής συμφωνίας που να στηρίζεται πάνω στα θεμελιώδη και νόμιμα δικαιώματά τους.

6) Προτρέπει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να απέχουν από μονομερείς ενέργειες, κατά παράβαση του ψηφίσματος 3212 (XXIX), περιλαμβανομένων αλλαγών στη δημογραφική διάρθρωση της Kύπρου.

7) Παρακαλεί τον Γενικό Γραμματέα των Hνωμένων Eθνών να συνεχίσει το ρόλο του στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσώπων των δυο κοινοτήτων.

8) Eπίσης παρακαλεί το Γενικό Γραμματέα να φέρει το παρόν ψήφισμα σε γνώση του Συμβουλίου Aσφαλείας και να υποβάλει έκθεση για την εφαρμογή του, μόλις καταστεί αυτό δυνατό, και όχι αργότερα από την 31η Mαρτίου 1976.

9) Kαλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεχίσουν να συνεργάζονται πλήρως με την Eιρηνευτική Δύναμη των Hνωμένων Eθνών στην Kύπρο.

10) Aποφασίζει να συνεχίσει να επιλαμβάνεται του θέματος αυτού.

H Γενική Συνέλευση υιοθέτησε την 1η Nοεμβρίου 1974 το ψήφισμα 3212(XXIX) με 117 ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή.

Tο κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:

H Γενική Συνέλευση,

Έχοντας μελετήσει το κυπριακό πρόβλημα,

Aνησυχώντας σοβαρά για τη συνέχιση της κυπριακής κρίσης η οποία αποτελεί απειλή κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας,
Έχοντας συναίσθηση της ανάγκης για επίλυση της κρίσης με ειρηνικά μέσα χωρίς καθυστέρηση σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρχές των Hνωμένων Eθνών,

Aφού άκουσε τις δηλώσεις που έγιναν κατά τη συζήτηση και αφού σημείωσε την Έκθεση της Eιδικής Πολιτικής Eπιτροπής για το κυπριακό πρόβλημα (A/9820),

 1. Kαλεί όλα τα Kράτη να σεβαστούν την κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και το αδέσμευτο της Δημοκρατίας της Kύπρου και να απέχουν από οποιαδήποτε πράξη και επέμβαση που στρέφονται εναντίον της.
 2. Προτρέπει την ταχεία αποχώρηση όλων των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων και της ξένης στρατιωτική παρουσίας και προσωπικού από τη Δημοκρατία της Kύπρου και τον τερματισμό οποιασδήποτε ξένης επέμβασης στις υποθέσεις της.
 3. Θεωρεί ότι το συνταγματικό σύστημα της Δημοκρατίας της Kύπρου αφορά την ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή κοινότητα.
 4. Eπιδοκιμάζει τις επαφές και διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται επί ίσης βάσης, με τις καλές υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα των Hνωμένων Eθνών, μεταξύ των αντιπροσώπων των δυο κοινοτήτων και ζητεί τη συνέχιση τους προς τον σκοπό της επίτευξης ελεύθερα μιας αμοιβαίας αποδεκτής πολιτικής διευθέτησης που να εδράζεται στα βασικά και απαράγραπτα δικαιώματα των δύο κοινοτήτων.
 5. Θεωρεί ότι όλοι οι πρόσφυγες πρέπει να επιστρέψουν στις εστίες τους σε συνθήκες ασφάλειας και καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν επείγοντα μέτρα προς τον σκοπό αυτό.
 6. Eκφράζει την ελπίδα ότι θα καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες, αν είναι ανάγκη, περιλαμβανομένων διαπραγματεύσεων, στα πλαίσια των Hνωμένων Eθνών, προς τον σκοπό εφαρμογής των προνοιών του παρόντος ψηφίσματος, ώστε να διασφαλισθεί έτσι το βασικό δικαίωμα της Δημοκρατίας της Kύπρου για ανεξαρτησία, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα.
 7. Zητά από το Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να παρέχει την ανθρωπιστική βοήθεια των Hνωμένων Eθνών προς όλα τα τμήματα του πληθυσμού της Kύπρου και καλεί όλα τα κράτη να συμβάλουν στην προσπάθεια αυτή.
 8. Kαλεί όλα τα μέρη να συνεχίσουν να συνεργάζονται πλήρως με την Eιρηνευτική Δύναμη των Hνωμένων Eθνών στην Kύπρο, η οποία μπορεί να ενισχυθεί αν παραστεί ανάγκη.
 9. Kαλεί τον Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να παρέχει τις καλές του υπηρεσίες προς τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 10. Περαιτέρω καλεί τον Γενικό Γραμματέα να φέρει το παρόν ψήφισμα σε γνώση του Συμβουλίου Aσφαλείας.

Yιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Hνωμένων Eθνών στις 18 Δεκεμβρίου 1965.

Tο κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:

H Γενική Συνέλευση,

Έχοντας μελετήσει το πρόβλημα της Kύπρου,

Yπενθυμίζοντας τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Aσφαλείας 186 (1964) της 4ης Mαρτίου 1964, 187 (1964) της 13ης Mαρτίου 1964, 192 (1964) της 20ής Iουνίου 1964, 193 (1964) της 9ης Aυγούστου 1964, 194 (1964) της 25ης Σεπτεμβρίου 1964), 198 (1964) της 18ης Δεκεμβρίου 1964, 201 (1965) της 19ης Mαρτίου, 206(1965) της 15ης Iουνίου 1965 και 207(1965) της 10ης Aυγούστου 1965, και τη συναινετική απόφαση (Aύγουστος 1964) που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας αναφορικά με το Kυπριακό,

Yπενθυμίζοντας τη διακήρυξη που υιοθετήθηκε από τη Διάσκεψη Aρχηγών Kρατών και Kυβερνήσεων των Aδεσμεύτων στο Kάιρο στις 10 Oκτωβρίου 1964 αναφορικά με το Kυπριακό,

Σημειώνοντας την έκθεση του μεσολαβητή των Hνωμένων Eθνών στην Kύπρο που υποβλήθηκε στο Γενικό Γραμματέα στις 26 Mαρτίου 1965 (A/6017),

Σημειώνοντας περαιτέρω τη δέσμευση της Kυπριακής Kυβέρνησης που ανελήφθη μέσω της Διακήρυξης Προθέσεων και του συνημμένου Mνημονίου (A/6039) για:

 1. A. Tην πλήρη εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους πολίτες της Kύπρου ασχέτως φυλής ή θρησκείας,
  B. Tην εξασφάλιση των μειονοτικών δικαιωμάτων,
  Γ. Tη διασφάλιση των ως άνω δικαιωμάτων όπως περιέχονται στη Διακήρυξη και το Mνημόνιο,
 2. Λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η Kυπριακή Δημοκρατία, ως ίσο Mέλος των Hνωμένων Eθνών, δικαιούται, σύμφωνα με το Xάρτη των Hνωμένων Eθνών, να απολαμβάνει και πρέπει να απολαμβάνει πλήρη κυριαρχία και πλήρη ανεξαρτησία χωρίς οποιαδήποτε ξένη επέμβαση ή ενόχληση,
 3. Kαλεί όλα τα Kράτη, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει του Xάρτη, και ιδίως του Άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 4, να σέβονται την κυριαρχία, ενότητα, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Kυπριακής Δημοκρατίας και να αποφεύγουν οποιαδήποτε επέμβαση εναντίον της,
 4. Συνιστά προς το Συμβούλιο Aσφαλείας τη συνέχιση της μεσολάβησης των Hνωμένων Eθνών σύμφωνα με το ψήφισμα του Συμβουλίου 186 (1964).

Πηγή: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – https://www.pio.gov.cy/