Δηλώσεις Ενδιαφέροντος για Γραμματειακή Υποστήριξη

Παράταση ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων ενδιαφέροντος

μέχρι την Παρασκευή, 16 Ιουλίου, 2021 και 12μμ

 Δημοσίευση: Ο Δήμος Κερύνειας δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για την αγορά υπηρεσιών  Γραμματειακής Υποστήριξης

Ο Δήμος Κερύνειας δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για την αγορά υπηρεσιών Γραμματειακής Υποστήριξης με σύμβαση έργου για  ψηφιοποίηση και αρχειοθέτηση του Ιστορικού Αρχείου του Δήμου Κερύνειας από το 1974 και εντεύθεν.

Προϋπολογισμός Σύμβασης- Μηνιαία αμοιβή: Ο Δήμος αναλαμβάνει να καταβάλλει στον/στην Παροχέα Υπηρεσιών ωριαία αποζημίωση μέχρι 8,70 Ευρώ (οκτώ ευρώ και εβδομήντα σεντς την ώρα), η οποία θα καταβάλλεται κάθε 28 του μηνός ως συνολικό ποσό (το οποίο θα υπολογίζεται με βάση τις ώρες όπου εργάστηκε τον συγκεκριμένο μήνα), σε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που θα παρέχει. Το μέγιστο σε ώρες εργασίας την εβδομάδα θα ανέρχεται σε 25ωρες και θα συμφωνηθεί.

Διάρκεια Εκτέλεσης

Η διάρκεια εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα (6) μήνες.

Περιγραφή  Εργασίας:

 • Ψηφιοποίηση και αρχειοθέτηση του Ιστορικού Αρχείου του Δήμου Κερύνειας από το 1974 και εντεύθεν.
 • Ψηφιοποίηση και αρχειοθέτηση του φωτογραφικού υλικού του Δήμου Κερύνειας από το 1974 και εντεύθεν.
 • Η Ετοιμασία Θεματικού Πίνακα Αρχείου για φύλαξη των εγγράφων
 • Η Σάρωση και φύλαξη εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή βάση Θεματικού Πίνακα Αρχείου
 • Η Φύλαξη εγγράφων σε αντίστοιχους φυσικούς φακέλους.

Τα απαιτούμενα προσόντα του επαγγελματία για την παρούσα Σύμβαση είναι:

 1. Κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής
 2. Οργανωτικές ικανότητας
 3. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 4. Ικανότητες γρήγορης δακτυλογράφησης
 5. Εμπειρία τουλάχιστο 2 ετών σε θέση με συναφή καθήκοντα

Απαραίτητο προσόν θεωρείται η αρίστη γνώση ηλ. Υπολογιστή και του Microsoft 365.

Η προσφορά αποτελείται από έναν μόνο ενιαίο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται όλα τα σχετικά, με την προσφορά, στοιχεία.  Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές, πρέπει να έχουν τα πιο κάτω έντυπα:

 1. Επιστολή Ενδιαφέροντος και προσφορά.
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Δύο συστατικές επιστολές.
 4. Φωτοαντίγραφο απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής.
 5. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο  στο κουτί «Προσφορών» του Δημαρχείου στη διεύθυνση: Λεωφ. Μάρκου Δράκου 8, 1102 Λευκωσία ( παρά το οδόφραγμα του Λήδρα Πάλλας) το αργότερο μέχρι την 9η Ιουλίου, 2021,  μεταξύ 9πμ-2μμ.

Δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα θεωρούνται εκπρόθεσμες προσφορές που υποβλήθηκαν στο κουτί προσφορών μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στη Γραμματεία του Δήμου Κερύνειας, Μάρκου Δράκου 8, 1102, Λευκωσία τηλ. 22818040, τηλεομ. 22818228, ηλ. διεύθυνση [email protected]