Υποτροφίες Τσιμον

Αγαπητοί Κερυνειώτισσες/Κερυνειώτες,

Είναι η 8η χρονιά που η Σχολική Εφορεία Κερύνειας προκηρύσσει τις υποτροφίες του κληροδοτήματος Γεώργιος Τσίμον. Για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 θα χορηγηθούν δύο υποτροφίες διάρκειας 3-4 χρόνων (ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 2022), ανάλογα με τα έτη φοίτησης, ύψους 1,000 ευρώ ετησίως η κάθε μια, σε απόφοιτους που έχουν εξασφαλίσει θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού. Επίσης, προκηρύσσεται ξανά 1 υποτροφία για απόφοιτους για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 αφού δεν υπήρχε αρκετό ενδιαφέρον (ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 2021). Οι υποτροφίες είναι μόνο για πτυχιακούς τίτλους σπουδών και ως οι όροι της αίτησης και οι όροι που μπορεί να καθορίσει η Σχολική Εφορείας Κερύνειας.

Τα κριτήρια ως η επιθυμία του διαθέτη Γεωργίου Τσίμον και ως οι αποφάσεις της Σχολικής Εφορείας Κερύνειας – τα οποία θα βρήτε πιο αναλυτικά στο έντυπο αίτησης υποτροφίας Γεωργίου Τσίμον 2020 – 2021 και 2021 – 2022 – είναι τα πιο κάτω:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι «Ελληνορθόδοξων Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης», των οποίων ο ένας ή και οι δύο γονείς να κατάγονται από την πόλη της Κερύνειας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι του 2021 ή 2022 .

Οι υποψήφιοι πρέπει είναι άριστοι μαθητές με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες των ιδίων ή των γονέων / κηδεμόνων τους και μαθητές με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες των ιδίων ή των γονέων / κηδεμόνων τους, ανεξάρτητα από το βαθμό απολυτηρίου.

Οι απόφοιτοι μπορούν να προστρέξουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερύνειας www.kyreniamunicipality.com, όπου έχουν αναρτηθεί τα έντυπα αίτησης υποτροφίας Γεωργίου Τσίμον 2020 – 2021 και 2021 – 2022 (με οδηγίες), για να υποβάλουν την αίτηση τους μέχρι την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.

Οι αιτητές/ριες που αποφοίτησαν τον Ιούνιο 2021 να συμπληρώσουν το έγγραφο ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 2021 και αιτητές/ριες που αποφοίτησαν τον Ιούνιο 2022 το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 2022.

Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες πληρούν τα κριτήρια ως πιο πάνω και ως το έντυπο αίτησης υποτροφίας Γεωργίου Τσίμον 2020 – 2021 και 2021 – 2022, η Σχολική Εφορεία Κερύνειας δεν θα καταβάλει τις πιο πάνω υποτροφίες.

Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή χωρίς τα απαιτούμενα στοιχεία και βεβαιώσεις/πιστοποιητικά δεν θα εξεταστούν. Η Σχολική Εφορεία Κερύνειας έχει το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.

Παρακαλούμε αν έχετε παιδιά, εγγόνια ή συγγενείς που πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια, να τους ενθαρρύνετέ να υποβάλουν αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στους κ. Γεωργία Χαραλαμπίδου, τηλ. 99544167  και κ. Παναγιώτη Πάρπα τηλ. 99664507.