Σκοπός της Απογραφής:

Με βάση τον Περί Δήμων Νόμο, κάθε Δήμος υποχρεούται να καταρτίζει και να τηρεί Μητρώο των Δημοτών του. Τούτο καθίσταται περισσότερο αναγκαίο στην περίπτωση των εκτοπισμένων Δήμων, όπως ο Δήμος Κερύνειας, όπου οι εκτοπισμένοι Κερυνειώτες βρίσκονται διασκορπισμένοι σε όλα τα μέρη της ελεύθερης Κύπρου και η επικοινωνία μαζί τους είναι πολύ πιο δύσκολη.

Το Δημαρχείο Κερύνειας θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να γνωρίζει επακριβώς, όλους ανεξαίρετα τους Κερυνειώτες/ Κερυνειώτισσες, την ακριβή διεύθυνση διαμονής τους, τα τηλέφωνα και τα άλλα μέσα επικοινωνίας μαζί τους, αλλά και πληροφορίες  για τη δεύτερη, τρίτη ή και τέταρτη  γενιά είτε των εκ πατρογονίας είτε των εκ μητρογονίας Κερυνειωτών. Για να συλλέξει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες το Δημοτικό  Συμβούλιο Κερύνειας αποφάσισε να προχωρήσει στην απογραφή των Δημοτών της κατεχόμενης πόλης μας, η οποία αναμένεται η οποία έχει αρχίσει από το 2018 με προσωπικές συνεντεύξεις ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας)

Ερωτηματολόγιο Απογραφής:

Το ερωτηματολόγιο απογραφής που ακολουθεί ετοιμάστηκε από το Δήμο Κερύνειας και είναι το ίδιο που συμπληρώνεται μέσω των άλλων 2 διαδικασιών. Σε περίπτωση που έχετε ήδη δώσει τα στοιχεία σας είτε μέσω προσωπικής συνέντευξης είτε τηλεφωνικών, δεν χρειάζεται να προχωρήσετε με την συμπλήρωση του.

Κριτήρια Κάλυψης: Η απογραφή θα καλύψει όλους τους Δημότες Κερύνειας, οι οποίοι ανήκουν στις πιο κάτω ομάδες:

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : Δημότες Κερύνειας
    Ως Δημότες Κερύνειας θεωρούνται α) όσοι είχαν τη συνήθη διαμονή τους στο Δήμο Κερύνειας μέχρι τις 20 Ιουλίου 1974 β) γεννήθηκαν εκτός Κερύνειας, μέχρι και τον Απρίλιο του 1975 γ) ήταν φοιτητές/ φοιτήτριες
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  2 : Μη Δημότες Κερύνειας (οι εκ πατρογονίας, οι εκ μητρογονίας, τα παιδιά και τα εγγόνια τους)
    α) Όλοι οι εκ πατρογονίας ή και  οι εκ μητρογονίας ή και από τους δύο γονείς Κερυνειώτες, οι οποίοι δεν ήταν κάτοικοι του Δήμου Κερύνειας στις 20 Ιουλίου 1974, αλλά κατοικούσαν σε άλλες πόλεις στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
    β) Τα παιδιά των εκ πατρογονίας ή εκ μητρογονίας ή και από τους δύο γονείς Κερυνειωτών που γεννήθηκαν, μετά το τέλος Απριλίου 1975 (εκτός Κερύνειας) και τα εγγόνια τους.

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου

Κάθε άτομο, ηλικίας 15 και άνω που ανήκει σε μία από τις πιο πάνω κατηγορίες παρακαλώ να συμπληρώσει το επισυνημμένο ερωτηματολόγιο.

Ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκριση και την άριστη συνεργασία μας, για να  μπορέσουμε να καταγράψουμε όλους ανεξαίρετα τους Κερυνειώτες / Κερυνειώτισσες. ‘Ολες οι πληροφορίες που θα συλλεγούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και με πλήρη εμπιστευτικότητα, από το Δήμο Κερύνειας για σκοπούς απογραφής των Κερυνειωτών.

Παρακαλώ, αν συμφωνείτε, προχωρήστε στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.